Kontakt

Wypożyczalnia

Przy SCWEW funkcjonuje bezpłatna wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, z której mogą korzystać szkoły i przedszkole objęte wsparciem.
Zasady oraz sposób/formę użyczania sprzętu wspomagającego oraz pomocy dydaktycznych określa Regulamin wypożyczalni. Podstawę udostępnienia sprzętu stanowi Umowa Użyczenia zawarta pomiędzy upoważnionym przedstawicielem SCWEW a Wypożyczającym (potrzebującą placówką), która określa m.in. czas na jaki sprzęt zostaje wypożyczony.