Kontakt

O nas

zespół

SCWEW Wrocław

Członkami zespołu są nauczyciele z SOSW nr 10 oraz z przedszkola i  szkół  ogólnodostępnych objętych wsparciem i działaniami pilotażowymi SCWEW.

Violetta Malarczyk

Lider SCWEW Wrocław

Dorota Zawieja

Ekspert ds. edukacji włączającej

Marek Pawlicki

Ekspert ds. technologii wspomagających

Paulina Skołucka

Ekspert ds. informacji i ewaluacji

Ewa Lipkowska

Specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej

Elżbieta Adryan

Nauczyciel z zakresu pedagogiki specjalnej

koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej

Marzena Słowińska-Maćkiewicz

Przedszkole nr 71

Ewa Nadzieja

Szkoła Podstawowa nr 83

Bogumiła Mandat

Liceum Ogólnokształcące nr XV

Małgorzata Frydel

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9

Wiesław Filipiak

Technikum nr 5

Uzasadnienie wyboru
SOS-W nr 10

do wzięcia udziału
w projekcie pilotażowym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 jest placówką z wieloletnią tradycją. Obecnie w jego ramach funkcjonuje:
Przedszkole Specjalne nr 151 dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami;
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 87 dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężeniami (niedosłuch, autyzm, niepełnosprawność ruchowa);
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze dla wychowanków z głęboką niepełnosprawnością intelektualną;
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 1 dla uczniów z umiarkowana i znaczna niepełnosprawnością.
SOSW zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych, stale doskonalących swoje umiejętności pracy w formie studiów podyplomowych, kursów, warsztatów.
SOSW nr 10 zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów/wychowanków. Usprawnia zaburzone funkcje psychofizyczne, tak aby przygotować wychowanków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. W kształceniu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nauczyciele koncentrują się na opanowaniu podstaw programowych kształcenia ogólnego dostosowując treści i metody do indywidualnych możliwości uczniów. Umiejętnie i w atrakcyjnych formach wdrażają kompetencje kluczowe z użyciem środków multimedialnych (tablica interaktywna, monitor interaktywny, adaptacje lektur), wycieczek, spektakli teatralnych, poetyckich, odwiedzin w muzeach. Nauczyciele opracowują i wdrażają interdyscyplinarne projekty edukacyjne, stosują programy autorskie i innowacje pedagogiczne (np. Penpals from Europe, Kreatywne wibracje, Zwierzęce naj… ).
Wspieranie uczniów dokonuje się poprzez szeroką ofertę zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych (rewalidacja ogólnorozwojowa, ruchowa z elementami integracji sensorycznej, logopedia wspomagana działaniami w Sali doświadczania świata, zajęciami z logorytmiki, muzykoterapia, dogoterapia., itp. Do ww. metod nauczyciele posiadają przygotowanie formalne oraz wieloletnie doświadczenie. Rozszerzają także ofertę o prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wynikających z osobistych zainteresowań, pasji, umiejętności uczniów, o charakterze sportowym, kulturalnym, hobbystycznym. Powyższe kompetencje nauczycieli są wykorzystywane w działaniach w stosunku do osób w ZRW głównie w zakresie komunikacji (tablice komunikacyjnych), samoobsługi.

Spotkania zespołu

Zespół SCWEW Wrocław spotyka się raz w tygodniu. Są to spotkania robocze, podczas których omawiamy i podsumowujemy dotychczasowe działania, a także planujemy kolejne.  Wymieniamy się  spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi potrzeb poszczególnych placówek, a także przebiegu realizacji projektu.

Raz w miesiącu odbywają się spotkania z koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.  Są one okazją do wspólnego omówienia działań związanych z realizacją projektu, a także do wymiany doświadczeń związanych z edukacją włączającą, między placówkami. 

Regularne spotkania umożliwiają nam sprawny przepływ informacji oraz dochodzenie do lepszych rozwiązań na drodze „burzy mózgów”. W naszym zespole potwierdza się sentencja Arystotelesa, że „całość to więcej niż suma jej składników”. Doświadczamy tego, że razem możemy więcej!