Kontakt

Spis treści

Konferencja otwarcia SCWEW Wrocław - 23.02.2022r.

Materiały Pokonferencyjne:

Szkolenia dla liderów i kadry Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował cykl szkoleń dla Liderów i Kadry SCWEW, wybranych w dodatkowym konkursie grantowym.

Uczestnicy kursu samokształceniowego, który miał miejsce w dniach 21 lutego – 31 marca br. rozwiązywali zadania oraz zgłębiali wiedzę z zakresu szeroko rozumianej edukacji włączającej oraz edukacji zdalnej.

W kwietniu odbyło się 6 dwudniowych spotkań online dla kadry. Był to cykl modułów pogłębiających wiedzę uczestników i przygotowujących ich do pełnienia ról w  SCWEW. W ramach tych spotkań uczestnicy omawiali zagadnienia dotyczące funkcjonowania zarówno SCWEW, jak i szkoły włączającej. Ponadto zespoły SCWEW z Wrocławia, Brzegu Dolnego i Kalisza miały okazję zapoznać się ze sobą, a także wymienić się doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi wdrażania edukacji włączającej.

Oprócz tego liderzy SCWEW podczas 2 dwudniowych szkoleń rozwijali swoje kompetencje miękkie.

Zakończony w maju 2022 r. cykl szkoleń niewątpliwie pomoże nam w jak najlepszej realizacji zadań SCWEW.

Wyjazd szkoleniowy do Milicza
- 20-21.05.2022r.

W dniach 20-21.05.2022 r. Lider, eksperci, nauczyciele specjaliści oraz szkolni koordynatorzy wrocławskiego SCWEW wzięli udział w szkoleniach wyjazdowych, które poprowadziła pani Alicja Szatkowska, psycholog, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Mieliśmy okazję odwiedzić wzorcowe placówki prowadzone przez prężnie działające Stowarzyszenie, a także Społeczną Szkołę Podstawową im. Astrid Lindgren w Miliczu i zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie inkluzji.

 

 

Szkolenie Zarządzenie stresem
i kontrolowanie emocji - Wrocław 16.06.2022r.

W czwartek 9.06.2022 r. zespół wrocławskiego SCWEW oraz nauczyciele z placówek objętych jego wsparciem wzięli udział w szkoleniu „Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji”, które poprowadziła psycholog, pani Magdalena Gruza-Krzyżanowska.

Prowadząca przybliżyła nam teoretyczne zagadnienia związane ze stresem, jego rolę w procesach adaptacyjnych, wpływ reakcji stresowej na organizm, jak i przebieg reakcji stresowej w zależności od specyfiki osobowościowej oraz sytuacyjnej.

Mieliśmy także okazję poznać sposoby i techniki mające na celu podniesienie kompetencji w zakresie skutecznego radzenia  sobie ze stresem, które przećwiczyliśmy podczas warsztatów w grupach.

Szkolenie było bardzo ciekawe i inspirujące do dalszego samorozwoju. Aby skutecznie pomagać innym, trzeba przecież najpierw zadbać o swój własny dobrostan.

Konferencja: Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich
- Wspieranie Realizacji założeń edukacji włączającej
w praktyce szkolnej - Warszawa 12-13.07.2022r.

W dniach 12-13.07.2022r. w Warszawie odbyła się konferencja SCWEW pod hasłem: „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”. Była ona okazją do wymiany doświadczeń oraz podsumowania całorocznej pracy w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. 

Spotkanie środowisk zaangażowanych we wdrażanie idei inkluzji w polskich szkołach uświetnili swoją obecnością: pani Marzena Machałek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego oraz pan Paweł Wdówik  Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja była okazją do porównania polskich doświadczeń w zakresie włączania z doświadczeniami Grecji, Gruzji, a także Szwecji, Portugalii, Włoch, Finlandii i Niemiec.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele SCWEW Wrocław, którym towarzyszyła pani Ewa Szczęch – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych UM Wrocławia, a także pani Elżbieta Moryc – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 we Wrocławiu.

Szkolenie Metoda Warnkego - trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny - Wrocław 28-30.10.2022r.

W dniach 28-30.10.2022r. nauczyciele z placówek objętych wsparciem SCWEW Wrocław oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 wzięli udział w szkoleniu w zakresie Metody Warnkego. Zdobyli kwalifikacje do pracy tą metodą, natomiast sprzęt do terapii będzie można wypożyczyć z wypożyczalni działającej przy wrocławskim SCWEWie.

Spotkanie Liderów SCWEW - 15-16.09.2022r.

Po wcześniejszym okresie spotkań w formie zdalnej, od września 2022 r. liderzy SCWEW mogą się znowu spotykać bezpośrednio.

W Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą podsumowujące rok działania SCWEW-ów i wyznaczające dalsze kierunki pracy.

W pierwszym dniu podsumowano wizyty monitorujące, które odbyły się w SCWEW-ach od kwietnia do sierpnia 2022 r. Przedstawiono wnioski ze sprawozdań, konsultacji ekspertów, obserwacji działań oraz ewaluacji i monitorowania SCWEW, rozmawiano o sieci współpracy dla liderów i kadry SCWEW, omówiono dobre praktyki i propozycje rozwiązań w zakresie metod i form pracy.

W drugim dniu spotkania Liderzy SCWEW wraz z ekspertami ORE oraz Janem Kosińskim-Gortychem, radcą ministra w Departamencie Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN wzięli udział w dyskusji nt. obecnego funkcjonowania i planów wobec Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, szczególnie w zakresie zadań SCWEW, narzędzi wykorzystywanych do diagnozy potrzeb przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz specjalistycznego wsparcia na bazie zorganizowanej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego. Uczestnicy spotkania podzielili się także doświadczeniami z funkcjonowania SCWEW-ów w kontekście Modelu SCWEW, wniosków, dobrych praktyk i proponowanych rozwiązań.
Spotkanie zakończono podsumowaniem i ustaleniami dot. zakresu współpracy w roku szkolnym 2022/2023.

 

Spotkanie Liderów SCWEW - 14-15.11.2022r.

W Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). 

W pierwszym dniu spotkania Liderzy SCWEW-ów uczestniczący w pilotażu przedyskutowali zadania SCWEW oraz role wspierającą doradcy metodycznego i pedagoga specjalnego. Liderzy SCWEW wraz z ekspertami ORE wspólnie omawiali metody i formy pracy SCWEW-ów, ze szczególnym uwzględnieniem obserwacji koleżeńskich, superwizji oraz zajęć i lekcji modelowych. Na spotkaniu poruszana była również problematyka wypożyczalni, sposób organizacji pracy i rekomendowanych rozwiązaniach jej funkcjonowania.

W drugim dniu spotkania przedstawiciele Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej MEiN  podzielili się planami związanymi z umiejscowieniem SCWEW-ów w systemie oświaty oraz ich rozwojem w nowej perspektywie finansowania na lata 2021–2027. Przedstawiciele MEiN odpowiedzieli na istotne pytania dotyczące planów wobec SCWEW-ów. Liderzy dzielili się wnioskami z pierwszego roku funkcjonowania SCWEW-ów w lokalnych środowiskach edukacyjnych, mówili o sukcesach, ale wskazywali także bariery w prowadzeniu wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.

Spotkanie zakończono podsumowaniem i ustaleniami dot. dalszych działań podejmowanych do końca roku przez SCWEW-y. Kolejne spotkanie liderów SCWEW zaplanowane jest na luty 2023

Konferencja „Dostępna Szkoła” - 16.11.2022r.

16 listopada odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki konferencja online „Dostępna szkoła”.

Konferencja była podsumowywaniem kampanii informacyjno-promocyjnej MEiN „Edukacja w zasięgu ręki”, w ramach której przybliżano realizowane przez różne podmioty działania w obszarze edukacji włączającej, Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Celem kampanii było przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców informacji na temat projektów realizowanych przez MEiN ze środków Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Konferencję otworzyło wystąpienie Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN oraz Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Bogate grono prelegentów, w krótkich prezentacjach wprowadzało uczestników spotkania w efekty projektów realizowanych przez instytucje, które reprezentowali.

Zasoby i produkty związane z edukacją włączającą zaprezentowała Katarzyna Nowakowska, ekspert w Wydziale Diagnozy i Współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi ORE . Wymieniła zarówno przygotowane ramowe programy szkoleń, które stały się podstawą szkoleń dla różnych grup reprezentujących środowisko edukacyjne, w tym uczniów, nauczycieli, specjalistów, rodziców, pracowników kuratorium oświaty, placówek doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologicznych. Przedstawiła także wiele publikacji adresowanych do różnych grup odbiorców, których tematyka nawiązywała do zagadnień związanych z wdrażaniem założeń edukacji włączającej do praktyki edukacyjnej. Niebawem materiały te zostaną udostępnione na stronie ORE.

Doświadczeniem z funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Krakowie, po roku pilotażu, podzieliła się lider centrum – Aneta Garncarz. W swoim wystąpieniu „Wsparcie szyte na miarę, czyli z doświadczeń SCWEW w Krakowie” podkreśliła ważną rolę, jaką spełnia SCWEW w działaniach na rzecz edukacji włączającej w środowisku lokalnym, we wspieraniu nauczycieli placówek ogólnodostępnych w pracy z uczniami w grupie zróżnicowanej. W SCWEW-ach powstały także wypożyczalnie sprzętu specjalistycznego, który służy niwelowaniu barier związanych z komunikowaniem się oraz nabywaniem w szkole podstawowych umiejętności, wspomaga w aktywnym udziale w zajęciach, w życiu klasowym i społecznym. Lider SCWEW w Krakowie  podzieliła się refleksjami wynikającymi z analizy realizacji zadań określonych w Modelu SCWEW, po roku pilotażu.

Na zakończenie konferencji Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEiN, podsumowała różnorodne działania, które służą podnoszeniu jakości pracy z dzieckiem od narodzin do wejścia w dorosłe życie w społeczeństwie. Pani minister wyraziła swoje uznanie w słowach skierowanych bezpośrednio do Liderów i kadry SCWEW oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w pilotaż Modelu SCWEW.

Szkolenia uzupełniające dla kadry SCWEW w Sulejówku - styczeń-luty 2023r.

W styczniu i lutym 2023 r. cała kadra SCWEW Wrocław (wraz ze szkolnymi koordynatorami ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW) wzięła udział w cyklu stacjonarnych szkoleń uzupełniających w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku pod Warszawą.

Odbyły się szkolenia na następujące tematy:

  1. Obserwacja wspierająca, superwizja edukacyjna dla nauczycieli oraz monitorowanie jakości oferowanego wsparcia z wykorzystaniem narzędzi do samooceny.
  2. Wypalenie zawodowe nauczycieli, jak sobie radzić i przeciwdziałać?
  3. Szkolenie dorosłych – jak nauczać nauczycieli?
  4. Współnauczanie – co-teaching, jako metoda podnoszenia jakości edukacji wlączającej.
  5. Przygotowanie tekstów i materiałów edukacyjnych w wersjach łatwych do czytania i zrozumienia.
  6. Projektowanie uniwersalne, uniwersalne instrumenty wsparcia, racjonalne dostosowania dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.
  7. Przygotowanie nauczycieli przedszkoli/szkół ogólnodostępnych do stosowania oceny funkcjonalnej jako podstawy projektowania działań edukacyjnych.

Szkolenia były dla nas cennym źródłem wiedzy, a także możliwością wymiany doświadczeń z innymi zespołami SCWEW.

Konferencja „Zdrowie Psychiczne Wyzwaniem Naszych Czasów” - 30-31.01.2023r.

W dniach 30–31 stycznia 2023 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji międzynarodowa konferencja „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasówRola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi.” 

Zarówno wykłady, jak i zajęcia warsztatowe były bardzo ciekawe i inspirujące. W rozmowach kuluarowych mieliśmy okazję wymienić się się uwagami, refleksjami, jak również doświadczeniami, z innymi uczestnikami. Trudny temat konferencji, jakim jest dobrostan psychofizyczny dzieci i młodzieży oraz możliwości przeciwdziałania i zapobiegania powstawaniu problemów psychicznych uczniów, jest bardzo aktualny i ważny. 

Podczas konferencji swoje wystąpienie miały także przedstawicielki SCWEW Wrocław, Liderka p. Violetta Malarczyk i koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW z XV LO we Wrocławiu, p. Bogumiła Mandat, które wypowiedziały się na temat: „Organizowanie pomocy dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi – rola SCWEW we wspieraniu szkół ogólnodostępnych”, dzieląc się dobrymi praktykami i  rozwiązaniami zastosowanymi we wrocławskich placówkach.

 

Screenshot_20230402-113925_WhatsApp

 

Program konferencji:

 

Spotkanie Liderów SCWEW w Sulejówku - 27-28.02.2023r.

W dniach 27–28 lutego 2023 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się kolejne spotkanie Liderów Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą. Miało ono na celu dalszą weryfikację założeń przyjętych w Modelu funkcjonowania SCWEW oraz analizę przyjętych założeń teoretycznych przez pryzmat ich praktycznej realizacji. 

W pierwszym dniu warsztatów liderzy odnieśli się do założeń wynikających z Modelu w kontekście dotychczas zrealizowanych zadań przez SCWEW-y, wskazując – w ich ocenie – najefektywniejsze działania. Liderzy SCWEW wraz z ekspertami ORE omawiali kwestie dotyczące modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów, jaki powinien zostać przyjęty do realizacji w następnych latach w ramach realizacji kolejnej edycji projektu, w ramach którego przewidywane jest utworzenie SCWEW w każdym województwie. Uczestnicy spotkania pracowali także nad wypracowaniem sposobu ewaluacji własnych działań.

W drugim dniu spotkania uczestniczył przedstawiciel Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Jan Kosiński-Gortych, radca ministra, który odniósł się do planów związanych z umiejscowieniem SCWEW w systemie oświaty oraz ich rozwojem w nowej perspektywie finansowania na lata 2021–2027, także w kontekście polityki Unii Europejskiej.  Przedstawił także efekty trwających prac związanych z funkcjonowaniem wypożyczalni SCWEW, tj. optymalizacją jej działania. W trakcie obrad poruszono także kwestię dot. możliwych modeli funkcjonowania SCWEW. 

Podczas podsumowania zauważono znaczenie pilotażu dla opracowania spójnej koncepcji SCWEW. Na zakończenie kierownik projektu, p. Agnieszka Pietryka, zapowiedziała możliwość kolejnych spotkań środowiska SCWEW.

Wizyta studyjna w Neapolu - 17-21.04.2023r.

Wizyta studyjna zostałą przygotowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Semper Avanti, którego działalność skupia się na szerzeniu międzykulturowości, tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi na całym świecie, ma wieloletnie doświadczenie w organizacji wymian młodzieżowych, szkoleń, konferencji, praktyk zawodowych. Wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia w organizacji wyjazdów studyjnych gwarantowało wysoką jakość oraz dużą wartość merytoryczną naszej wizyty.

Miejsce wizyty studyjnej nie zostało wybrane przypadkowo. We Włoszech edukacja włączająca jest powszechnie przyjęta i stosowana od 50 lat. Dlatego wrocławski zespół SCWEW postanowił wybrać się na wizytę studyjną do kraju będącego kolebką edukacji włączającej. 

Ponieważ tematyka inkluzji jest bardzo ważna dla władz oświatowych miasta Wrocławia, a gmina Wrocław jest zainteresowana kontynuacją działań w ramach SCWEW w kolejnej edycji projektu, stąd pomysł o rozszerzenie zespołu biorącego udział w wizycie studyjnej o 2 przedstawicieli organu prowadzącego. Do Neapolu pojechały panie: Ewa Szczęch Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych DE Urzędu Miasta Wrocławia oraz Magdalena Równicka kierownik Działu Projektów Społecznych Wydziału Zarządzania Funduszami UM Wrocławia.

Wizyta w Sorrento – Spotkanie z przedstawicielami placówek włoskich 

Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za opiekę i koordynację działań na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 

Zapoznanie się z przykładową diagnozą opracowaną dla ucznia ze SPE. Dyskusja, wymiana doświadczeń

Wizyta w szkole Istituto Comprensivo Ernesto Borrelli w Santa Maria la Carità
Wizyta w szkole Scuola Secondaria Di Primo Grado Fucini – Roncalli w Gragnano
Spotkanie z przedstawicielami Rady Regionalnej Regionu Campania ze stolicą w Neapolu – Assessore Istruzione Regione Campania
Czas na zwiedzanie

 

Szkolenie na temat: Praca w grupie o silnym zróżnicowaniu potrzeb rozwojowych uczniów - 15-18.05.2023r. - prowadzący Paweł Łukaszewski

W szkoleniu wzięli udział nauczyciele z placówek objętych wsparciem SCWEW oraz członkowie zespołu projektowego (po dwie osoby). W pierwszym dniu, 15.05.2023r., odbyło się spotkanie online, natomiast drugi dzień, 18.05.2023 r., stanowiło stacjonarne spotkanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu.

Prowadzący szkolenie: mgr Paweł Łukaszewski – pedagog resocjalizacji, menadżer, terapeuta TSR w procesie certyfikacji, terapeuta kognitywny, socjoterapeuta CBT. Były wieloletni dyrektor szkoły podstawowej, obecnie dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej. Wykładowca akademicki w WSNP w Warszawie  oraz DSW we Wrocławiu. Koordynator w Programie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, realizowanym przez UKSW w Warszawie i Fundację Polskiej Akademii Nauk.  Koordynator i ekspert w projektach doskonalenia zawodowego nauczycieli ORE w Warszawie, trener terenowy Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, trener i wykładowca w publicznych i niepublicznych ośrodkach doskonalenia zawodowego nauczycieli, autor projektów szkoleniowych m. in. w obszarach takich jak: prawo oświatowe, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zaburzenia zachowania i problemy emocjonalne, samorządność uczniów, ocenianie wspierające, udział rodziców w życiu szkoły, nadzór pedagogiczny, prawo oświatowe, nowoczesne zarządzanie instytucją.

Dzięki dużej wiedzy i szerokiemu doświadczeniu zawodowemu prowadzącego, szkolenie było bardzo ciekawe, inspirujące i angażujące wszystkich uczestników.

Konferencja "Różni, a tacy sami", podsumowująca projekt "Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW" we Wrocławiu - 30.05.2023r.

uczestników Konferencji powitały:

Małgorzata Frydel – Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych (szkoły goszczącej Konferencję), koordynator ds. edukacji włączającej  i współpracy ze SCWEW

Violetta Malarczyk                                            – Lider SCWEW Wrocław

konferencję rozpoczęły wystąpienia gości honorowych.

Głos zabrali:

 

Agnieszka Pietryka – Kierownik Projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW”

Paweł Kierakowicz                                                            – asystent Wojewody Dolnośląskiego

Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty

Ewa Szczęch – Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych DE Urzędu Miasta Wrocławia

Dorota Olearnik – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miasta Wrocławia                         (z prawej strony)

dr hab. Alicja Czerkawska – prof. Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW (pod którego patronatem honorowym odbyła się Konferencja)

Konferencję uświetnili swoimi wystąpieniami znakomici prelegenci:
 
Dr hab. Alicja Czerkawska, prof. Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW: "Poradnictwo zaangażowane w szkole"
Dr Agnieszka Szymajda, Uniwersytet Dolnośląski DSW: "Od muzykoterapii do muzycznego lustra dziecka. Możliwości zastosowania muzykoterapii w edukacji włączającej w przedszkolu"
Dr Joanna Kłodkowska, Uniwersytet Dolnośląski DSW: "Proces wspierania dziecka doświadczającego trudności w uczeniu się matematyki w ramach SCWEW"
Bogumiła Mandat, Dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego, koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW: "Szkolna diagnoza funkcjonalna jako pomoc w kształtowaniu kompetencji kluczowych, planowanie pracy dydaktycznej oraz oceniania ucznia na poziomie ponadpodstawowym (wybrane aspekty)
W konferencji wzięło udział 159 osób. Oprócz tego 34 osoby skorzystały z transmisji online.
Pod koniec konferencji miał miejsce panel dyskusyjny, moderowany przez panią dr hab. Prof. UAM Beatę Jachimczak, na temat: 
Miły przerywnik stanowiły występy uczniów:
Dzieci z Przedszkola nr 71 „Chatka Małego Skrzatka”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 83
Dziewczynki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10
Konferencji towarzyszyła wystawa prac dzieci/uczniów z placówek objętych wsparciem SCWEW Wrocław oraz zdjęć uwieczniających działania w ramach projektu SCWEW we Wrocławiu

Konferencja w formie online "Rola SCWEW w budowaniu przyjaznego środowiska edukacyjnego - podsumowanie projektu" zorganizowana przez zespół projektowy Opracowanie modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą - 5-6.06.2023r.

Konferencja miała na celu podsumowanie projektu „Pilotażowe Wdrożenie Modelu SCWEW”. Była okazją do prezentacji wniosków wynikających z działań SCWEW w środowiskach  lokalnych. Odbyła się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, ekspertów Centrum Koordynującego, ekspertów i liderów SCWEW oraz zespołu projektowego, który opracował koncepcję Modelu SCWEW. Uświadomiła nam ogrom pracy jaka została wykonana w ciągu ostatnich dwóch lat, co daje dużą satysfakcję.

„Od idei do realizacji – weryfikacja koncepcji Modelu SCWEW” – dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak, dr Dorota Prysak – główny ekspert merytoryczny SCWEW

Prezentacje Modeli SCWEW w innych Krajach. Model włoski obserwowany przez zespół SCWEW Wrocław podczas wizyty studyjnej w Neapolu zaprezentowała Bogumiła Mandat, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr XV we Wrocławiu, koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW.

Na koniec motto pobudzające do autorefleksji.