Kontakt

Etapy projektu:

Etap I

XII 2021r.

 • Formalne utworzenie SCWEW przez OP
 • Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkoli objętych wsparciem SCWEW
 • Przeprowadzenie przez lidera SCWEW rad pedagogicznych w placówkach objętych wsparciem
 • Upowszechnianie informacji o projekcie
 • Nawiązanie i zaplanowanie współpracy z WCDN, PPP nr 5 i nr 9 oraz DSW we Wrocławiu

Etap II

I-III 2022r.

 • Przeprowadzenie procedury zakupu sprzętu  do wypożyczalni SCWEW i uruchomienie wypożyczalni
 • Zorganizowanie konferencji otwierającej działalność SCWEW we Wrocławiu, skierowanej do społeczności lokalnej
 • Konsultacje eksperckie mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników 
 • Konsultacje indywidualne dla dyrektorów przedszkola i szkół ogólnodostępnych / koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW
 • Spotkania konsultacyjne dla nauczycieli
 • Wsparcie specjalistyczne dla rodziców i dzieci/uczniów

Etap III

IV-VI 2022r.

 • Przeprowadzenie przez eksperta ds. technologii wspomagających – konsultacji w celu efektywnego wykorzystania sprzętu specjalistycznego
 • Konsultacje dla nauczycieli i specjalistów
 • Konsultacje indywidualne dla dyrektorów przedszkola i szkół ogólnodostępnych / koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW
 • Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców/opiekunów dzieci/uczniów
 • Wsparcie w opracowaniu i weryfikowaniu indywidualnych programów
 • Zorganizowanie wystawy zdjęć i prac plastycznych w Filii nr 40 MBP we Wrocławiu, w ramach kampanii społecznej propagującej ideę edukacji włączającej w środowisku lokalnym
 • Przeprowadzenie modelowych zajęć na terenie placówek
 • Działania szkoleniowo-doradcze podnoszące kompetencje pracowników szkół związane z działaniami interwencyjnymi
 • Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów
 • Wyjazd szkoleniowy do Milicza – zapoznanie z działalnością placówek Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
 • Szkolenie „Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji” dla nauczycieli z placówek objętych wsparciem SCWEW i SOSW nr 10

Etap IV

VII-IX 2022r.

 • Rady szkoleniowe dla pracowników przedszkola/szkół ogólnodostępnych przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych
 • Przeprowadzenie obserwacji wspierających/superwizji koleżeńskich
 • Działania wspierające dyrektorów przedszkola i szkół ogólnodostępnych / koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW – konsultacje indywidualne
 • Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów
 • Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów
 • Działania szkoleniowo-doradcze w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi
 • Kampania informacyjna dotycząca edukacji włączającej i działań SCWEW podczas konferencji dla dyrektorów wrocławskich szkół i placówek oświatowych

Etap V

X-XII 2022r.

 • Zorganizowanie przez zespół SCWEW sieci współpracy i samokształcenia
 • Przeprowadzenie przez eksperta ds. technologii wspomagających konsultacji w celu efektywnego wykorzystania sprzętu specjalistycznego
 • Przeprowadzenie obserwacji wspierających/superwizji koleżeńskich
 • Wsparcie dla dyrektorów przedszkola/szkół ogólnodostępnych / koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW – konsultacje indywidualne
 • Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkola/szkół ogólnodostępnych (w tym lekcji otwartych)
 • Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników przedszkola/szkół związanych z działaniami interwencyjnymi
 • Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców/opiekunów dzieci/uczniów
 • Konsultacje eksperckie indywidualne i grupowe dla nauczycieli i specjalistów
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie przez zespół SCWEW spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia
 • Szkolenia z zakresu Metody Warnkego dla nauczycieli z placówek objętych wsparciem SCWEW i SOSW nr 10

Etap VI

I-III 2023r.

 • Przeprowadzenie obserwacji wspierających/superwizji koleżeńskich
 • Wsparcie dla dyrektorów przedszkola i szkół/ koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW
 • Przeprowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkola i szkół ogólnodostępnych
 • Działania doradczo-szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi
 • Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców/opiekunów dzieci/uczniów z niepełnosprawnościami
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie przez zespół SCWEW spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia

Etap VII

IV-VI 2023r.