Kontakt

SCWEW
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

w SOSW nr 10 we Wrocławiu

utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

W dniu 01.12.2021 r. Gmina Wrocław powierzyła Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu utworzenie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), w ramach grantu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, projekt nr UDA-POWR.02.10-00-0002/1900.

Czym jest SCWEW?

Specjalistyczny zespół powołany w strukturze istniejącej placówki specjalnej prowadzącej działalność edukacyjną – oraz korzystający z jej zasobów kadrowych i merytorycznych, a także zasobów zewnętrznych, tj. innych podmiotów.

Realizacja celu w projekcie grantowym będzie polegała na pilotażowym wdrożeniu, przetestowaniu i zweryfikowaniu funkcjonowania Modelu SCWEW w 23 Specjalistycznych Centrach. Założeniem jest utworzenie w każdym województwie przynajmniej jednego SCWEW.

Celem głównym przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach udzielonego Grantu na wsparcie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW).

Edukacja włączająca

Edukacja włączająca/inkluzyjna rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia
i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. Opiera się ona na założeniu, że to nie dziecko należy zmieniać i przystosowywać do systemu szkolnego, lecz odwrotnie – szkoła i system nauczania musi się zmienić tak, by wyjść naprzeciw indywidualnym potrzebom wszystkich dzieci, sprawnych i niepełnosprawnych.

Zadania SCWEW

Projektowanie, realizacja, monitorowanie oraz ewaluacja wsparcia udzielanego wybranym placówkom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem na każdym etapie kształcenia oferty edukacyjnej uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości.
W szczególności:
➢ Rozpoznanie potrzeb przedszkola i szkół ogólnodostępnych;
➢ Działalność szkoleniowo-doradcza;
➢ Wyposażenie dzieci/uczniów w sprzęt specjalistyczny, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz dostosowane podręczniki;
➢ Działalność informacyjna i promocyjna związana z budowaniem przyjaznego środowiska dla edukacji włączającej;
➢ Współpraca z innymi partnerami w celu wymiany doświadczeń oraz koordynacji i spójności działań.
Projekt bazuje na dotychczasowych doświadczeniach i dobrych praktykach realizowanych przez różne podmioty (oświatowe i spoza systemu oświaty).
Działania wspierające pracę nauczycieli i specjalistów szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami są początkiem uruchomienia odpowiedniego wsparcia w jednostce systemu oświaty.

Obszary działalności SCWEW

Grupą docelową − bezpośrednimi odbiorcami działań w projekcie są:
• kadry kierownicze;
• rady pedagogiczne;
• nauczyciele wychowania przedszkolnego;
• wychowawcy klas;
• nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących;
• nauczyciele przedmiotów zawodowych;
• specjaliści;
• inni pracownicy szkoły/przedszkola;
• rodzice;
• społeczność lokalna.
Grupę docelową pośrednią stanowią:
• dzieci/uczniowie w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych;
• przedstawiciele środowiska lokalnego.